سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرشته شربتی     دکتری تخصصی پاتولوژی

مسئول آزمایشگاه: آقای علی باقری            کارشناس علوم آزمایشگاهی

داخلی: 224

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام