سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

امین اموال :  آقای مهرداد جعفری

همکار گرامی در صورت وجود مغایرت در لیست اموال (فرم شماره 16) و اموال موجود در واحد خود امین اموال را در جریان بگذارید تا کالای تحویلی شما را منطبق بر لیست کند تا هنگام تسویه حساب با مشکل مواجه نباشید.

داخلی 244

اسپریت پرتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام