سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول انبار مرکزی:   مهدی قاسمی

همکاران محترم جهت تحویل هر وسیله از انبار ابتدا درخواست کتبی خود را به ریاست بیمارستان ارائه کرده و پس از تایید و شماره شدن درخواست کتبی به انبار مراجعه فرمایید.

داخلی: 245

espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام