سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

حوزه ریاست :

رئیس بیمارستان :سرکار خانم دکتر رجبی پزشک عمومی

مدیر بیمارستان : جناب آقای رضا فقیه لطفی

شماره تماس با دفتر ریاست : 08136222100

شماره فکس : 08136227005

اسپریت پورتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام