سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول فنی داروخانه: خانم دکتر منا ذبیحی نگین               داروساز

مسئول داروخانه مرکزی: آقای حسین بوستانچی          کاردان رادیولوژی

کارپرداز امور دارویی : بهنام نوری زاده

داخلی: 243

پرتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام