سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول فنی : خانم دکترچگینی متخصص رادیولوژی

مسئول بخش: آقای حسین رضائی           کارشناس رادیولوژی

داخلی: 223

** مراجعین محترم میتوانند با گرفتن کد مربوط به عکس رادیولوژی یا سی تی اسکن خود و اراده آن به مراکز درمانی تصویر رادیولوژی یا سی تی اسکن خود را به آن مرکز ارائه کنند.

****پس حتما کد بیمار را دریافت نمایید****

به این صورت که پزشک یا... با ورود به آدرس pacs.umsha.ac.ir و ورود آن کد به راحتی تصاویر مورد نظر را میبیند.

 

 

 

 

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام