سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

بخش اداری بیمارستان تشکیل شده از واحدهای زیر:

* کارگزینی

* امور مالی

* درآمد

* انبار

* امین اموال

 

بخش اداری بیمارستان تشکیل شده از واحدهای زیر:

* کارگزینی

* امور مالی

* درآمد

* انبار

* امین اموال

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام