سال مهار تورم، رشد تولید

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

مسئول واحد بهبود کیفیت:  خانم شادی سپهوند، کارشناس مدارک ئزشکی- داخلی 216

 

         معرفی واحد بهبود کیفیت

 

·         تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان

 

    تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه

 

·         برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

 

·         پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان

 

·         پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط

 

·         تهیه و تدوین شاخص های  مورد نیاز مسئولان بیمارستان

 

·         ارتباط مستمر با مسئولان  بیمارستان در جهت رفع مشکلات

 

·         تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط

 

·         جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری نسبت به فعالیتهای مربوطه

 

·         ارائه الگوی استاندارد در بخش جذب نیروی انسانی، فضای فیزیکی مناسب و فرآیندهایکاری

 

·         ایجاد هماهنگی با سایر واحد های دانشگاه

 

·         ایجاد هماهنگی بین بخشی

طراحی پرتال سازمانی

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام